Potrebujete poradiť? Zavolajte nám 0903 47 47 47

Stacks Image 814

Evidenčná kontrola v SR

Evidenčná kontrola v SR zabezpečuje overenie vozidla na základe výrobného čísla VIN v databázach dostupných v SR. Jedná sa najmä o kontrolu blokácií, exekúcií, vlastníctvo leasingových spoločností, pátracie evidencie. Výstupom evidenčnej kontroly v SR je informácia, že vozidlo je prepísateľné a nie je zaťažené žiadnym záložným či blokačným právom, ktoré by bolo k danému vozidlu k času previerky evidované.

Evidenčná kontrola v SR obsahuje:
• Preverenie vozidla v pátracej evidencii Ministerstva vnútra SR
• Preverenie vozidla na exekúcie, blokácie vedené na toto vozidlo
• Preverenie vozidla na záložné práva evidované v Notárskom centrálnom registri záložných práv
• Preverenie vozidla na vlastníctvo leasingovou spoločnosťou v Registri vozidiel ASLS SR
Stacks Image 868

Evidenčná kontrola v zahraničí

Evidenčná kontrola v zahraničí je použiteľná pri vozidlách, ktoré boli individuálne dovezené do SR zo zahraničia. Výstupom takejto kontroly je informácia, či uvedené vozidlo bolo v danej krajine skutočne registrované, či bolo riadne odhlásené, či nie je predmetom nároku tretej strany v krajine dovozu a či nie je po vozidle vyhlásené pátranie

Evidenčná kontrola v zahraničí obsahuje:
• informáciu, či bolo vozidlo v uvedenej krajine dovozu registrované
• informáciu, či a kedy bolo vozidlo v uvedenej krajine exportu odhlásené
• informáciu, či vozidlo nie je v pátracej evidencii uvedenej krajiny
• informáciu, či vozidlo nie predmetom vlastníctva leasingovou / bankovou inštitúciou v uvedenej krajine
Stacks Image 918

Fyzická kontrola vozidla

Fyzická kontrola je zameraná na zistenie skutočného stavu jazdeného vozidla. Všetky kontroly sú vykonávané s profesionálnym prístupom so zárukou nestrannosti výkonu takejto kontroly. Nakoľko naša spoločnosť neobchoduje s vozidlami, dávame naším zákazníkom 100% záruku za pravdivosť, korektnosť a nestrannosť poskytnutých informácií.

Základná kontrola obsahuje:
 • kontrola stavu karosérie
  • analýza vrstvy laku
  • zistenie a opis predošlých opráv častí karosérie na vozidle, najmä neodborných opráv
  • opis poškodení na vozidle
 • kontrola výbavy na vozidle
  • kontrola výbavy na vozidle a jej porovnanie s údajmi uvádzanými predávajúcim
  • kontrola funkčnosti výbavy zásadne vplývajúcej na cenu vozidla
 • kontrola identifikačných znakov na vozidle
  • kontrola výrobného čísla VIN a následné porovnanie s údajom poskytnutým výrobcom vozidla
  • kontrola výrobného štítku a následné porovnanie s údajom poskytnutým výrobcom vozidla
  • kontrola a porovnanie skrytých identifikačných znakov na vozidle
  • kontrola a porovnanie údajov v technickom preukaze s údajmi uvedenými na vozidle
 • vyhotovenie komplexnej fotodokumentácie vozidla
  • komplexná fotodokumentácia celkového stavu vozidla
  • fotodokumentácia základných identifikačných znakov
  • fotodokumentácia výbavy vozidla
  • fotodokumentácia poškodení na vozidle
 • výpis z datakarty vozidla (nejedná sa o rozkódovanie VIN čísla)
  • dotaz priamo do databázy výrobcu
  • určenie skutočného dátumu výroby (overenie, či bolo vozidlo skutočne vyrobené)
  • konfigurácia a výbava vozidla namontovaná priamo výrobcom
Stacks Image 1174

Vyhotovenie znaleckého posudku autorizovaným znalcom

Znalecký posudok vyhotovený autorizovaným znalcom je jediný právne použiteľný dokument, ktorý v je prípade potreby akceptovaný súdom. V prípade akéhokoľvek sporu je vhodné takýmto posudkom disponovať, nakoľko to značne zvyšuje šance uspieť v prípadnom spore. Problémom však často krát býva skutočnosť, že znalecký posudok je možné vypracovať až po vzniku problematickej situácie, teda väčšinou po podpise kúpnej zmluvy či po určitom čase používania problematického vozidla.

V prípade, že na vozidlo bola v našej spoločnosti vykonaná fyzická kontrola - rozšírená, poskytujeme našim zákazníkom možnosť vypracovania znaleckého posudku so spätným dátumom. Ak sa teda vyskytne problém na vozidle až po určitom čase, avšak fyzická kontrola bola vykonaná pred podpisom kúpnej zmluvy, vieme vystaviť znalecký posudok k dátumu kontroly.

Objednávka na preverenie vozidla

Trouble viewing the PDF? Click here instead: http://www.jotformpro.com/deesee/objedn
Stacks Image 968

Overenie exekúcie na vozidle

Vedeli ste, že dnes si môžete sami a zadarmo overiť, či na vozidlo nie je exekučná, daňová či súdna blokácia?

111


Ministerstvo vnútra SR spustilo na adrese portal.minv.sk elektronické služby, za pomoci ktorých si viete bezplatne overiť vozidlo, a to najmä:

 • či na vozidlo nie je vedená exekučná, daňová či súdna blokácia
 • počet zmien držby vozidla (počet predchádzajúcich držiteľov)
 • či tabuľky s evidenčným číslom nie sú vedené ako odcudzené
 • či vozidlo nie je vedené ako odcudzené
 • množstvo ďalších informácií
 
Overenie vozidla nájdete na stránke
portal.minv.sk v sekcii Životné situácie, agenda Vozidlá, časť Poskytnutie informácií o vozidle
 

Na to, aby ste si dokázali sami a zadarmo overiť konkrétne vozidlo, je potrebný len čipový technický preukaz a čítačka elektronického osvedčenia.

Čipové technické preukazy sa v SR vydávajú od 01.06.2010, teda všetky vozidlá, ktoré prešli po tomto dátume zmenou na Dopravnom inšpektoráte majú takéto osvedčenie vydané.

Objednávka čítačky čipových kariet

Trouble viewing the PDF? Click here instead: https://form.jotform.com/deesee/citacka

Asistovaná inštalácia

V prípade požiadavky na asistovanú inštaláciu si prosím stiahnite program poklepaním na ikonu vľavo.
Program je potrebné uložiť na pracovnú plochu, spustiť a oznámiť nám Vaše ID a heslo, ktoré Vám uvedený program zobrazí.
Stacks Image 1236

Vybavenie pre obchodníkov s vozidlami

Pre obchodníkov s jazdenými vozidlami ponúkame špeciálne vybavenie určené na identifikáciu vozidiel.
Ponukový list si môžete vyžiadať na adrese info@cardet.sk